MR

Medezeggenschapsraad Columbusschool

De Columbusschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt vertegenwoordigd door ouders en personeel van de Columbusschool en bestaat uit minimaal zes leden, met een evenredige deelname van ouders en personeel. De MR leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, zijn herkiesbaar en zijn gekozen op basis van verkiezingen.

De MR komt minimaal vijf keer per schooljaar bijeen en heeft als belangrijkste doel in overleg te treden met het bestuur. De MR vergadert veel over het beleid van de school, zij participeert bij sollicitatieprocedures, bespreekt de formatieplannen, de jaarplanningen en de begroting van de school. Tijdens de vergaderingen schuift de directie ook aan en de MR adviseert hen over de genoemde onderwerpen. Daarnaast heeft de MR ook instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school, dan wel het vaststellen van het schoolreglement of het schoolplan.

Samenstelling MR 2022-2023:

Personeelsgeleding: Jessica Kips (voorzitter), Maurhea Dekker, Josephine Verhoeven en Rutger Vermunt.

Oudergeleding: Michael Visbeek, Lieke Poorten (Secretaris), M'Barka Tichtti en Canan Baylan.

Als u vragen of suggesties heeft, kunt u de MR benaderen via: mr@columbusschool.asg.nl

MR jaar verslag

Download hier het meest recente jaarverslag van de MR.