NEO Onderwijs

NEO-Onderwijs

De filosofie van de Almeerse Scholen Groep en De Columbusschool

Het realiseren en faciliteren van Passend Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, zodat zij zich in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo en op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Omdat hoogbegaafde kinderen een groot ontwikkelingsverschil vertonen met hun leeftijdgenoten - vaak zijn ze meer dan twee jaar verder in hun ontwikkeling - is het binnen het reguliere systeem soms niet mogelijk hen op hun niveau passend onderwijs te geven. Daarom heeft het bestuur van de Almeerse Scholengroep besloten om op vier ASG scholen, deze vorm van Passend Onderwijs in Almere te gaan realiseren.

Vier scholen heeft te maken met de vier stadsdelen: Buiten, Stad, Poort en Haven. Voor Stadsdeel Almere-Poort biedt de Columbusschool in dit kader onderwijs aan hoogbegaafde kinderen aan in zogenaamde Neo-groepen. Het Neo-onderwijs gaat uit van het bij elkaar zetten van hoogbegaafde kinderen in aparte groepen. Deze groepen blijven echter wel onderdeel van de Columbusschool.

Aanbod

Het reguliere onderwijsaanbod wordt in beknopte vorm en/of versneld aangeboden.
Daarnaast zijn er een aantal vakken die niet binnen het regulier aanbod vallen of op een wijze worden gegeven die sterk afwijkt van de standaard lesmethodes en/of kerndoelen: Engels, Spaans, leren leren, Science, projectonderwijs met behulp van deep level learning, muziek en een strategische spel. Op de Columbusschool is dat Schaken.

Door het rijke aanbod dat de kinderen krijgen is het overslaan van groepen in principe niet aan de orde binnen NEO-groepen. Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen op te jonge leeftijd doorstromen naar middelbaar en universitair onderwijs. Kinderen kunnen indien noodzakelijk wel versnellen in leertempo.

De wijze van les geven aan een NEO-groep wijkt sterk af van de standaard methodes in het onderwijs. In de reguliere methodes wordt bottom-up gewerkt: kinderen krijgen kleine onderdelen aangeboden om uiteindelijk te komen tot begrip van het geheel.

Binnen het NEO onderwijs wordt ook andersom (topdown) gewerkt: eerst wordt uitgelegd waar de lessen uiteindelijk toe moeten leiden, waarna de benodigde onderdelen aangeboden en nog in zoverre geoefend worden als nodig is.

Naast kennisinhouden zijn competenties van (hoogbegaafde) kinderen minstens zo belangrijk: vaardigheden om zelf kennis te kunnen verwerven, om te kunnen functioneren in de maatschappij, om te kunnen nadenken en een mening te vormen over hetgeen in de wereld gebeurt etc. Ook hieraan wordt aandacht besteed.

 

Toeleiding

Om in NEO in te kunnen stromen moet de school van het kind een aanvraag doen bij de commissie van Toeleiding van Passend Onderwijs.

De toelatingsroute om geplaatst te kunnen worden in NEO is hier beschreven.