NEO Onderwijs

NEO onderwijs voor Hoogbegaafden

In nauwe samenwerking met Passend Onderwijs Almere, biedt De Columbusschool voor het stadsdeel Almere Poort hoogbegaafdenonderwijs aan in zogenoemde NEO-groepen.

NEO-onderwijs is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die binnen het reguliere systeem geen passend onderwijs kunnen krijgen. Naast een hoog IQ is een zelfstandige leer- en werkhouding van eminent belang.

2 Neo groepen

De Columbusschool kent 2 NEO groepen. Er is een middenbouwgroep (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouwgroep (groep 6,7 en 8). Het reguliere onderwijsaanbod wordt in beknopte vorm en versneld aangeboden. Daarnaast is er een aantal vakken die niet binnen het reguliere aanbod vallen of op een wijze worden gegeven die sterk afwijkt van de standaard lesmethodes en/of kerndoelen, zoals Science, Engels, Filosofie, Tantrix, Muziek.
Uit principe is het onderwijs zo ingericht dat we deze kinderen zo lang mogelijk, zo geïnteresseerd mogelijk houden voor het Basisonderwijs. Door dit rijke aanbod is het overslaan van groepen in principe niet aan de orde binnen NEO-groepen.

Hoe geven we les?

De wijze van les geven aan een NEO-groep wijkt sterk af van de standaard methodes in het onderwijs. In de reguliere methodes wordt bottom-up gewerkt: leerlingen krijgen kleine onderdelen aangeboden om uiteindelijk te komen tot begrip van het geheel.
In het NEO onderwijs wordt er binnen de Columbusschool topdown gewerkt.
Naast kennis zijn competenties van (hoogbegaafde) kinderen belangrijk: vaardigheden om zelf kennis te kunnen verwerven, om te kunnen functioneren in de maatschappij, om te kunnen nadenken en een mening te vormen over hetgeen in de wereld gebeurt.

Aanmelden voor NEO-onderwijs

In de NEO groepen kunnen maximaal 21 kinderen geplaatst worden. Om toegelaten te worden tot een NEO-groep is er een speciale intake procedure. De aanmelding voor NEO-onderwijs loopt via de intern begeleider van de huidige school. Vervolgens zal de plaatsingscommissie van Passend Onderwijs beoordelen of het kind toelaatbaar is voor NEO Onderwijs.

Voor meer informatie over NEO onderwijs kunt u contact opnemen met de Columbusschool. Mail naar: info@columbusschool.asg.nl