Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Waarom een SOP?

In het kader van de Wet op passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstelt.

In een SOP wordt minimaal eens in de 4 jaren vastgelegd welke mogelijkheden een school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Zo weten ouders, leerlingen, collega scholen, het samenwerkingsverband en inspectie vooraf wat ze kunnen verwachten van de school.

Vormen van ondersteuning

De ondersteuning die een school kan bieden is te beschrijven op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning.

Basisondersteuning omvat vier aspecten:

  • Basiskwaliteit (de minimale onderwijskwaliteit die de Inspectie van het onderwijs meet door middel van het toezichtkader. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen hebben hun basiskwaliteit op orde).
  • Preventieve en lichte curatieve interventies (zoals een aanbod voor leerlingen met dyslexie).
  • Onderwijsondersteuningsstructuur (onder andere de manier waarop de school de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere organisaties en externe partners en specialisten samenwerkt).
  • Planmatig werken (onder andere de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert).

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning geeft de mogelijkheden van de school weer die de basisondersteuning overstijgen. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van specialisaties of arrangementen. Dit zijn antwoorden op ondersteuningsvragen van leerlingen. Daarnaast wordt in een SOP duidelijk welke ambities de school heeft voor de toekomst.

Klik hier om het SOP van de Columbusschool te downloaden.